* *
Gartref
Digwyddiadau
Cysylltiadau
Adborth
Newyddion
Mapiau
Grantiau / Cofnodion
Hysbysiadau
Cyfrifon
Ymwrthodiad
Preifatrwydd
Hygyrchedd
Map o'r Safle
 
*
 

Datganiad am Hygyrchedd y Wefan

Cyngor Tref Pontardawe syn rhedeg y wefan hon.

Rydym eisiau sicrhau bod cymaint o bobl phosibl yn gallu defnyddior wefan hon, ac felly dylech fod yn gallu gwneud y canlynol:

 • Newid lliwiau a lefelau cyferbynnedd. Gallwch wneud hyn trwy ddefnyddio ategyn ar eich cyfrifiadur, er enghraifft High Contrast for Chrome.
 • Newidiwyd maint y geiriau i 300% a chadwyd yr holl nodweddion. Arhosodd y geiriau o fewn y colofnau gwreiddiol ar l eu gwneud yn fwy. Nid oedd unrhyw dystiolaeth o eiriaun gorgyffwrdd. Maer lluniau wedi aros yr un maint. Mae dulliau eraill o helaethu yn cynnwys defnyddio ategyn darllen cyflym er enghraifft Spreed for Google Chrome neu ddefnyddio offeryn tacluso fel Mercury Reader for Chrome. Maer rhain yn eich galluogi i reoli maint y geiriau ar lliwiau cefndir.
 • Darllen Penawdau ar y dudalen gan ddefnyddio offeryn darllen penawdau er enghraifft Headingsmap (Chrome). Maer offeryn hwn yn tynnur holl benawdau ac is-benawdau at ei gilydd i greu rhestr y gellir ei darllen ai defnyddio yn hawdd ac maen ffordd wych o weld sut y mae cynnwys y dudalen gyfan yn ffitio at ei gilydd.
 • Efallai y gallwch ddefnyddio darllenwyr sgrin ac ategion syn darllen testun er enghraifft Google Selection Reader.
 • Nid oes unrhyw dudalennau yn symud nac unrhyw beth syn chwaraen awtomatig.
 • Gan fwyaf, maer testun syn cynnwys dolenni yn ystyrlon ac maen rhoi manylion y dudalen berthnasol. Mae i luniad y wefan symlrwydd a chysondeb.
 • Mae yna fap or wefan yn ogystal r ddewislen wreiddiol ar ochr y dudalen, fel cymorth i we-lywio. Ni ddefnyddir eiconau i we-lywio.
 • Efallai bod ategion eraill ar gael ar borwyr eraill. Efallai bod dyfeisiau cymorth arbenigol ar gael hefyd.

Awgrymir yr ategion ymhob ffydd, heb dderbyn unrhyw atebolrwydd. Chi sydd i benderfynu a ydych yn dymuno eu gosod ar eich dyfais ai peidio.

Rydym hefyd wedi ceisio sicrhau bod y testun ar y wefan mor syml a dealladwy phosibl.

Rydym yn sylweddoli nad yw rhannau on Gwefan yn hollol hygyrch ar hyn o bryd gan i ni wneud profion mewnol yn 2019, ac amlygodd y materion canlynol:

 • Mae hon yn wefan syml, statig heb unrhyw ddelweddau heblaw am y rheiny sydd ynghlwm wrth ddogfennau yn y dolenni. Gan fwyaf, maer testun syn disgrifior lluniau (Alt Text) yn ystyrlon ar gyfer delweddau yn y Cylchlythyron ond nid ydyw wedi ei gynnwys yn nelweddaur mapiau.
 • Nid oes dilyniant yn y rhifau wrth ddefnyddio Google Headingsmap neu debyg. Mae penawdau ar gael ar gyfer mwyafrif y cynnwys ar-lein, ond weithiau nid yw dogfennau y maer dolenni yn cysylltu atynt yn rhai ynysig.
 • Gellir defnyddior bysellfwrdd i we-lywior safle cyfan, ond, nid oes dolenni cyflym rhwng ardaloedd, ac efallai y bydd gofyn dilyn sawl cam er mwyn defnyddior dolenni. Mae pob ffurflen yn ddolen at ddogfen Word ac nid oes dewislenni syn cynnig rhestrau. Nid ywr cynnwys yn symud, yn fflachio nac yn amrantu. Nid oes unrhyw ddolenni at bodlediadau.
 • Gellir darllen pob tudalen ar bob gosodiad. Gellir deall mapiau ar bob gosodiad. Serch hynny, nid ywn hawdd adnabod y lluniau ac nid oes unrhyw destun i gefnogir lluniau
 • Maer teil ym mar y porwr yn dweud pontardawetowncouncil.org/ i gychwyn, ond maen rhoi teitl y dudalen yn dilyn hyn. Maer teitl yn disgrifio cynnwys y dudalen ond gellid gwella hyn.
 • Profwyd Chrome Spreed. Mae penawdau yn hygyrch ond nid ywr dolenni at ddogfennau yn glir. Nid yw dogfennau Word, Excel a PDF yn hygyrch.
 • Profwyd Mercury Reader. Maen cipio peth or wybodaeth ar bob tudalen yn unig. Nid ywn dangos os oes dolenni at ddogfennau. Nid yw dogfennau yn y dolenni (Word, Excel a PDF) yn hygyrch
 • Profwyd High Contract. Dyma wefan syml ac maer cyferbynnedd yn dda.
 • Ategyn map penawdau Maen effeithiol gan fwyaf ar gyfer mwyafrif y wefan. Mae dogfennau yn y dolenni a lwythwyd er mis Medi 2019 wedi eu hysgrifennu mewn ffordd syn hygyrch ir dechnoleg hon
 • Gellir defnyddio mwyafrif y wefan gydag ategyn testun i leferydd, ond nid yw hyn yn wir am y dogfennau yn y dolenni.

Nid ywr wefan hon yn cydymffurfio Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1 Safon AA.

Beth y dylech ei wneud os nad ydych yn gallu defnyddio rhan on gwefan?:

Os oes arnoch angen yr wybodaeth ar ffurf wahanol, da chi cysylltwch ni. Rydym eisiau gwella ein gwefan, ac felly os ydych yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydym wedi eu rhestru, cofiwch gysylltu ni:

 • E-bostiwch y Clerc - pontardawetc@aol.co.uk
 • Ffoniwch 01792863422 mae peiriant ateb ar gael
 • Ffoniwch 07827972226 neu anfonwch neges destun
 • Galwch heibio i Swyddfa Cyngor y Dref (Trefnwch apwyntiad os gwelwch yn dda).Gallwn roi manylion parcio/llwybrau bysiau ayb. i chi

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn eich ateb ymhen 3-5 niwrnod

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol syn gyfrifol am orfodir rheoliadau hygyrchedd a gall fynd materion ymhellach os nad ydych yn hapus r ffordd yr ydym yn trafod eich cwyn.

Yr hyn yr ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd:

Mae Cyngor y Dref wedi cyllidebu ar gyfer gwefan newydd i gymryd ller wefan hon, er mwyn rhoi sylw i unrhyw faterion sydd wedi amlygu, erbyn mis Medi 2020.

Byddwn hefyd yn sicrhau bod unrhyw ddogfennau syn cael eu lanlwytho yn hygyrch or dyddiad hwnnw.

Diweddarwyd y datganiad hwn ar 9 Rhagfyr 2019

  Yn gweithio i fod yn Dementia-Gyfeillgar
 
*
*